Projekt INSPIRACE A ŠANCE PRO TEBE

Registrační číslo projektu:
CZ.03.01.01/00/22_032/0001511

Název projektu CZ:
Inspirace a šance pro tebe

Anotace:
Cílem projektu je v časovém horizontu 36 měsíců zvýšit kvalifikaci a přístup k zaměstnání celkem 65 osob pečujících o malé děti z okresu Nový Jičín. Cíl projektu bude meřitelný prostřednictvím vydaných osvědčení o absolvování kurzů v celkové délce 40 hodin a více. Zároveň se bude jednat o osoby, které jsou vedené ÚP ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 mesíců či o osoby neaktivní, které mají ukončené pouze prim. či sek. vzdělání nebo se jedná o samoživitele.

Fyzická realizace projektu:
1. 6. 2023 - 31. 5. 2026

Předpokládaná doba trvání:
36 měsíců

Místo realizace:
Moravskoslezský kraj - 1. běh projektu - Dětské centrum Provázek a kancelář Klubu Inspirace v Novém Jičíně

Jaký problém projekt řeší:
Realizací projektu chceme řešit problémy se zaměstnaností a uplatnitelností na trhu práce osob pečujících o malé děti (vč. osob na rodičovské dovolené, u kterých by bylo možno bez intervence projektu předpokládat, že se po ukončení RD stanou nezaměstnanými), které jsou v evidenci ÚP ČR déle než 5 měsíců nebo o osoby neaktivní, které mají ukončené pouze primární či sekundární vzdělání či samoživitelé.

Osoby pečující o malé děti mnohdy nemohou nastoupit do původního zaměstnání, jelikož nedokážou skloubit rodinný (péče o malé děti) a pracovní život (práce na plný úvazek). Na základě provedené analýzy potřeb CS (příloha č.3) a vlastního průzkumu nám vyplývá, že v současné době je velmi problematické sladit péči o dítě se zaměstnáním na plný pracovní úvazek (pevná pracovní doba od rána do odpoledne na určeném místě).

Samoživitelky/samoživitelé nemají téměř žádnou možnost návratu do původního zaměstnání. Při slaďování soukromého a pracovního života této cílové skupiny hrají flexibilní pracovní úvazky důležitou roli. Ze strany zaměstnavatelů však stále převládá negativní přístup k flexibilním formám práce. Důvodem tohoto přístupu je dle vyjádření oslovených firem nedostatečná kvalifikace vykonávat tyto formy zaměstnání, špatné pracovní návyky, nízká motivace a informovanost cílové skupiny.

Z tohoto důvodu realizujeme projekt zaměřený na podporu zaměstnanosti cílové skupiny i na flexibilní pracovní místa prostřednictvím komplexní poradenské a vzdělávací činnosti.

Aby byl projekt skutečně efektivní a v praxi mohlo dojít ke změně, bude nutné zapojit právě místní poskytovatele pracovních míst. Cíle a výstupy projektu tak budou reflektovat potřeby a možnosti cílové skupiny a firem tak, aby mohlo dojít k podpoře zaměstnanosti většího počtu osob flexibilní formou.

Popis cílové skupiny:
Cílovou skupinou projektu jsou osoby pečující o malé děti (do této skupiny do této skupiny jsou rovněž zahrnuty osoby na RD, u nichž by bylo možno bez intervence projektu předpokládat, že by se po ukončení rodičovské dovolené staly nezaměstnanými, nemají tedy možnost návratu do zaměstnání či podnikání). Zároveň se jedná o osoby, které jsou vedené déle než 5 měsíců v evidenci ÚP ČR či jsou osobami neaktivními a splňují některou z uvedených charakteristik: osoby, které již nejsou ve vzdělávacím procesu a mají ukončeno pouze primární či sekundární vzdělání; samoživitelé.

Hlavním identifikovaným problémem cílové skupiny je, že osoby pečující o dítě mladší 15 let nedokážou skloubit pracovní režim (plné úvazky, směnnost provozu, fixní pracovní doba apod.) s péči o dítě.

Máte zájem zúčastnit se našeho projektu a zvýšit tak svou kvalifikaci a možnosti na trhu práce?
Napište nám na email projekt@klub-inspirace.cz nebo se přihlašte rovnou stisknutím tlačítka a vyplněním krátkého dotazníku!