FINANČNÍ DAR

V případě, že jste fyzickou nebo právnickou osobu, můžete si dar odečíst ze základu daně dle Zákona o daních z příjmů 586/1992 Sb.

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů v kalendářním roce přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně.
Právnické osoby mají nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2.000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5% základu daně.

Základní údaje o naší organizaci se v sekci O nás, kde také najdete naše stanovy.

Potvrzení o daru vystavujeme všem dárcům.