ČLENSTVÍ V KLUBU

Členem klubu se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR. Členství se váže na osobu, je nepřevoditelné na jinou osobu, nepřechází na právního nástupce.
 
Členství v klubu je dobrovolné, vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě podání elektronické přihlášky a zaplacením členství. Výbor spolku může odmítnout přijetí žadatele, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.
 
S členstvím tohoto typu (B) nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Jde o základní členství, kdy členové mají práva a povinnosti stanovené těmito stanovami obecně pro členy spolku a občanským zákoníkem.

Právem člena je zejména:

  • účastnit se jednání a rozhodování na členských schůzích spolku
  • účastnit se všech akcí pořádaných spolkem a jeho činnosti
  • podávat návrhy a stížnosti k rukám výboru spolku a obdržet na ně odpověď
  • být informován o dění spolku
  • užívat výhod člena spolku (20 Kč ze vstupného na pohybové aktivity,  10% sleva ze vstupného na ostatních akcí spolku, aktivit pro děti, zvýhodněná výše pronájmu při soukromých akcích).

Povinností člena je zejména:

  • platit 1x ročně členský příspěvek (500 Kč)
  • plnit rozhodnutí členské schůze a výboru spolku
  • aktivně se podílet na plnění poslání spolku
  • nepoškozovat dobré jméno a pověst spolku
  • dodržovat stanovy

Přihláška k členství v Klubu Inspirace